หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบพนักงานภาษีสรรพากร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 154 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC090
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบพนักงานภาษีสรรพากร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร
ปี 2563 (TBC)
ISBN . : 978-616-46346-8-8

พิมพ์เมื่อ :  มีนาคม 2563

จำนวน: 282 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม เข้าสันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร      

*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                           

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                   

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                            

*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                  

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                

*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                          

*แนวข้อสอบงานพัสดุ                                                                                            

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                           

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                          

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร                                                                      

*แนวข้อสอบรวม 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top