หมวดสินค้าหลัก

ก.พ. (ภาค ก.) หลักสูตรใหม่ ความรู้ความสามารถทั่วไป สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยอธิบายละเอียด ปี2563 (CA)

ผู้เข้าชม 417 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA012
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
ก.พ. (ภาค ก.) หลักสูตรใหม่ ความรู้ความสามารถทั่วไป สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยอธิบายละเอียด ปี2563 (CA)
ISBN : 978-616-380-105-0
พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2563
จำนวน : 253 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ 
+ เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิะีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
+ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) 
+ แนวข้อสอบความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรม (จรรยา) ของข้าราชการ
   ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
+ แนวข้อสอบ อนุกรม พร้อมเฉลย
+ แนวข้อสอล อุปมา - อุปไมย
   การประยุกต์วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง
+ แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง พร้อมเฉลย
+ แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ พร้อมเฉลย
+ แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและกราฟ
+ แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
+ แนวข้อสอบ โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
+ การสรุปผลเชิงตรรกะ
+ ความรู้เบื้องต้นทางภาษาไทย
+ คำจำแนกคำในภาาาไทย
+ วิธีใช้สรรพานาม
+ อุปมา อุปไมย
+ สระพยัญชนะ วรรรยุกต์ ความรู้รอบตัวทางภาษาไทย การใช้ภาษา
+ คำราชาศัพท์
+ คำนาม คำสรรพานาม คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสมาส คำสันธาน
+ การใช้คำและกลุ่มคำ 
+ แนวข้อสอบ การใช้คำและกลุ่มคำ
+ แนวข้อสอบ การเรียงประโยค
+ แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
+ การใช้ภาษา
+ สรุปหลักภาาาไทย (เน้นหลักไวยกรณ์)
+ การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
+ การสะกดคำให้ถูกต้อง
+ การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
+ วิชาภาษาอังกฤษ
+ สรุปโครงสร้าง Tense
+ หลักการใช้ Relative pronoun หรือ Adjective Clause
+ Conjuctions (คำเชื่อม)
+ General conversation (สนทนาทั่วไป)
+ ข้อสอบ ศัพท์ Vocabulary and Expressions
+ แนวข้อสอบ Structure 
+ แนวข้อสอบ Reading Comprehension
 
ก.พ. (ภาค ก.) หลักสูตรใหม่ ความรู้ความสามารถทั่วไป สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยอธิบายละเอียด ปี2563 (CA)
   ******   พร้อมส่ง แบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีแบบไฟล์ PDF E-BOOK *******
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top