หมวดสินค้าหลัก

ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ตรงตามหลักสูตรสำนักงาน ก.พ. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ปี2563 (GB)

ผู้เข้าชม 493 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB002
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ตรงตามหลักสูตรสำนักงาน ก.พ. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ปี 2563 (GB)
ISBN : 978-616-216-940-3
พิมพ์ปี : มีนาคม 2563
จำนวนหน้า : 234
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ
+ เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
+ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
+ แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
+ แนวข้อสอบ ความรับผิดในการปฏิบติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรม (จรรยา) ของข้าราชการ
+ อนุกรมตัวเลขและตัวอักษร
+ ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
+ แนวข้อสอบวิชา ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ชุดที่ 1 
+ แนวข้อสอบวิชา ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ชุดที่ 2 (วัดความสามารถด้านการคิดคำนวณ)
+ แนวข้อสอบวิชา ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ชุดที่ 3 (วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์)
+ แนวข้อสอบวิชา ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ชุดที่ 4
+ แนวข้อสอบวิชา ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ชุดที่ 5
+ แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
+ แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
+ ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ความสามรถทั่วไป
+ แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
+ แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top