หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ. (ระดับ ป.ตรี และ ป.โท) ปี 2563 (SG)

ผู้เข้าชม 179 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SG003
  • ราคาพิเศษ : 428 บาท
  • ราคาปกติ 450 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ. (ระดับ ป.ตรี และ ป.โท) ปี 2563 (SG)
ISBN : 978-616-565-928-4
พิมพ์ : มีนาคม ปี 2563
จำนวนหน้า : 374 หน้า 
รูปแบบ : รูปเล่มสันกาว 
                                   ****เป็นรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีแบบไฟล์ PDF EBOOK**** 
เนื้อหาประกอบด้วย 
สารบัญ 
บทที่ 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 (1) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
            1 อนุกรม
            2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
            3 การวิเคราะห์สดมภ์
            4 การวิเคราะห์ความพอเพียงของข้อมูล
 (2) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
            1 อุปมา อุปไมย 
            2 เงื่อนไขสัญลักษณ์
            3 เงื่อนไขภาษา
บทที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ 
            1 STRUCTURE 
            2 CONVERSATION
            3 READING COMPREHENSION
            4 BUSINESS LETTER
            5 VOCABULARY
บทที่ 3 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
            1 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
            2 พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
            3 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
            4 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
            5 ประมวลกฎหมายอาญา ในส่วนความผิกต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
            6 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
จัดทำโดย... อาจารย์เป้ ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top