หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. (GB)

ผู้เข้าชม 1,129 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB004
  • ราคาพิเศษ : 360 บาท
  • ราคาปกติ 380 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. (GB)
ISBN : --
พิมพ์ : มีนาคม 2563
จำนวน : 370 หน้า 
รูปแบบ : รูปเล่ม เย็บแม็ก หุ้มสัน ปกใส
   
* พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK *
 
สารบัญ
♥ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
♥ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ
♥ Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศสู่ความั่นคั่ง มั่นคงและยั่งยืน
♥ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579
   ทิศทางการพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ ในมิติต่างๆ
♥ สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
   โดยกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายสำนักงาป้องกันควบคุมโรค
♥ การบริหารและการจัดการด้านบริหารงบประมาณด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารวิชาการ
   และด้านบริหารงานทั่วไป
♥ สาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
♥ คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ
   เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
♥ คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ
   เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
♥ คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ
   เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
♥ คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ
   เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
♥ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3
♥ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.
♥ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.
♥ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
♥ พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
♥ สรุป พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
♥ สรุป พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
♥ สรุป พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
♥ พระราชโรงเรียนเอกชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
♥ สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
♥ สรุป พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
♥ สรุป พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
♥ สรุป พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
♥ สรุป ระเบียบฯ ว่าด้วยการักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ สรุป ระเบียบฯ ว่าด้วยการักษาความลับทางราชการ  พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ แนวข้อสอบ การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการภูมิภาค
♥ แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
♥ แนวข้อสอบ แผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
♥ แนวข้อสอบความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่
♥ แนวข้อสอบความรอบรู้  
♥ แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด รองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Close หน้าต่างนี้
Go Top