หมวดสินค้าหลัก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 131 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC131
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี2563 (TBC)
ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : มีนาคม 2563
จำนวนหน้า : 277 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                

*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                               

*การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผลพร้อมแนวข้อสอบ                                                              

*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป                                                                                  

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                      

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                      

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Close หน้าต่างนี้
Go Top