หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี2563

ผู้เข้าชม 466 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC133
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี2563
ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : เมษายน 2563
จำนวนหน้า : 280 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                      

*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                        

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA                                                               

*แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐ                                                                                       

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

*แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                    

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                        

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2                                                                

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                               

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Close หน้าต่างนี้
Go Top