หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ปี2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 480 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC147
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ปี2563 (TBC)
ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : เมษายน 2563
จำนวนหน้า : 256 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส 
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม                                                                        

*หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม                               

*มาตรฐานสิ่งแวดล้อม                                                                                                 

*ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม                                                               

*หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                              

*เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                            

*การเผยแพร่ รณรงค์ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                    

*การแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                          

*กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                                                                   

*การวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ                   

*ภาวะโลกร้อน (Global Warming)                                                                                   

*แนวข้อสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                

*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.                                                                     

*แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                  

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Close หน้าต่างนี้
Go Top