หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 104 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC153
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 63 (TBC)
ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : พฤษภาคม 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม เย็บแม๊ก ปกใส
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                                                                            

*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                      

*ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พ.ศ. 2559                                                                                                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                     

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                    

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550       

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                 

*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                 

*การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        

*แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                       

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                               

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                               

*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                               

*แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Close หน้าต่างนี้
Go Top