หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 382 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC163
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK ไฟล์ คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 63 (TBC)
ISBN :   -- 
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2563
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6. พ.ศ. 2562                                                                          

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ (Vocabulary)                                                          

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                            

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องการสนทนา (Conversation )                                                  

*แนวข้อสอบสถานการณ์ทั่วไปในปัจจุบัน                                                                          

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                     

*การวางแผน                                                                                                          

*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                        

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               

*การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการ                                                      

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                     

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                                                   

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                               

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2                                                                

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                               

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สอบเข้าสังกัด หน่วยงาน มหาวิทยาลัย

Close หน้าต่างนี้
Go Top