หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 106 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC173
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค ปี 63 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค                                                                                      

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                               

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข)                                                                      

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(พ.ศ. 2560-2579)                  

  *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

*ความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น                                                                                     

*ความรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์และระบาดวิทยา                                                                     

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    

*การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์                                                                                    

*การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                        

*ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                               

*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ                                                                       

*การนิเทศงานและติดตามประเมินผล                                                                                

*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                 

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมควบคุมโรค

Close หน้าต่างนี้
Go Top