หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมทางหลวง ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 119 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC175
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมทางหลวง ปี 63 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2563
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง                                                                                         

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ

การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                              

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                   

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            

*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                          

*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          

*ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                              

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    

*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              

*การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต                                                                

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                

*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint , Internet)               

*แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                        

*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                  

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์          

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทางหลวง

Close หน้าต่างนี้
Go Top