หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ปี63 (TBC)

ผู้เข้าชม 82 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC179
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
ปี63 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2563
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด                                   

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                               

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                               

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                               

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                              

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                 

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                 

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                             

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                            

*พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                  

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562       

*ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดว่าด้วยการฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ

พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                      

*ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดว่าด้วยการประนอมหนี้ พ.ศ.2560  

2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                            

*ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตาม

ทวงถามหนี้  พ.ศ.2560                                                                                               

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel)                         

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

Close หน้าต่างนี้
Go Top