หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 700ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนง.อัยการสูงสุด ปี63 (NV)

ผู้เข้าชม 84 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV928
  • ราคาพิเศษ : 209 บาท
  • ราคาปกติ 220 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 700ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนง.อัยการสูงสุด ปี63 (NV)

พิมพ์     : มิถุนายน 2563

จำนวน  : 227 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศ สำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลฯ 

              รวมข้อสอบ 700ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนง.อัยการสูงสุด ปี63 (NV)

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

             1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

             2.กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

             3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

             1. Microsoft Word 

             2. Microsoft Excel

             3. Microsoft PowerPoint

             4.การเขียนและการใช้จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เฉลยข้อสอบ 700ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อัยการสูงสุด

Close หน้าต่างนี้
Go Top