หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี63 (NV)

ผู้เข้าชม 155 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV929
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 800ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี63 (NV)

พิมพ์     : มิถุนายน 2563

จำนวน  : 251 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครฯ

                รวมข้อสอบ 800ข้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

                สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี63 (NV)

1. วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติการราชการ (100 คะแนน)

ส่วนที่ 1   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

                เทคโนโลยีสารสนเทศ การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

           1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนดลยีสารสนเทศ

           1.2 การเมือง การปกครอง การบริหารราชการ

           1.3 เป้าหมายการพัมนาที่ยั่งยืน

ส่วนที่ 2    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 

           2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

           2.2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

           2.3 กฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน

           2.4 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

           2.5 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ 

           2.6 กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

           2.7 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

           2.8 กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

           2.9 กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธรการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี

           2.10 ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ

2. วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทน (40 คะแนน)

3. วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น (20 คะแนน)

           3.1 Structure

           3.2 Vocabulary 

           3.3 Reading Comprehension

4. วิชาความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ

    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

    ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 (20 คะแนน) 

            4.1 แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

             4.2 ยุทธศาสตรืชาติ

             4.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

             4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 

             4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564

5. วิชาความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ และความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปละดกระทรวงมหาดไทย (20 คะแนน)

เฉลยข้อสอบ 800 ข้อ นักจัดการงานทั่วไป

                                     สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top