หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 274 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC206
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN : 978-616-46338-1-0

พิมพ์เมื่อ : กันยายน 2562

จำนวน: 229 หน้า

รูปแบบ   :    รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                 

*นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์                                  

*พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                        

*พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2 พ.ศ. 2550           

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                              

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                           

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                         

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์                                                                                         

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมสหกรณ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top