หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณ ปฏิบัติการ ใช้ได้ทั้งป.ตรี และ ป.โท สำนักงบประมาณ (TBC)

ผู้เข้าชม 297 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC212
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณ ปฏิบัติการ ใช้ได้ทั้งป.ตรี และ ป.โท สำนักงบประมาณ (TBC)

ISBN : 978-616-24690-5-3

พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2560

จำนวน: 254 หน้า

รูปแบบ   :  เข้าเล่มสันกาว
 
สารบัญ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  อำนาจหน้าที่       
ความรู้เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วินัยการเงินการคลัง และการงบประมาณ                 
นโยบายรัฐบาล                                                                                                       
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                                                                                        
การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                       
ระบบงบประมาณและการวิเคราะห์งบ                                                                             
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์                                                                                           
การวิเคราะห์                                                                                                          
การวางแผน                                                                                                           
การติดตามและประเมินผล                                                                                         
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502                                        
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม          
เจาะข้อสอบ เกี่ยวกับงบประมาณ                                                                        
เจาะข้อสอบ การเงิน การคลัง                                                                            
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณ ชุดที่ 1.                                                         
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณ ชุดที่ 2.                                                         
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณ ชุดที่ 3.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงบประมาณ

Close หน้าต่างนี้
Go Top