หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 275 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC220
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปี 63 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่มปกใส เย็บแม็ก
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                           

*การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          

*แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการ                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                    

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                               

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

 *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                     

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560       

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                 

*แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคล                                                                                

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Close หน้าต่างนี้
Go Top