หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 285 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC227
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน ปี 63 (TBC)
ISBN :  978-616-46348-6-2
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 295 หน้า
รูปแบบ :   เข่าเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน                                                                          

*พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491                                                                                      

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                         

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิรูปประเทศ                                                                                   

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

*นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2561- 2565)                                                             

*ยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน(พ.ศ. 2562 – 2565)                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ                                                                                    

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    

*การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                                                                                   

*การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                                                        

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. 

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                          

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top