หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 76 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC228
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 63 (TBC)
ISBN :  978-616-46348-4-8
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 280 หน้า
รูปแบบ :   เข้าเล่ม สันกาว 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน                                                                          

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                   

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561                                   

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561                                                                               

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                         

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา พร้อมแนวข้อสอบ                                     

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมแนวข้อสอบ                  

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมแนวข้อสอบ                          

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพร้อมแนวข้อสอบ                     

*ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย

เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2562                                                                                               

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top