หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 200 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC229
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน ปี 63 (TBC)
ISBN :  978-616-46348-5-5
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 292 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน                                                                          

*พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                                                                  

*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                               

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                              

*พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491                                                                                      

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                        

*แนวข้อสอบ ประมวลรัษฎากร                                                                                    

*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ                                                            

*แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ     

*ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี                                                                                         

*มาตรฐานการสอบบัญชี                                                                                               

*มาตรฐานการสอบทาน                                                                                                         

*มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น                                                                                                

*มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง                                                                                                

*มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                                                    

*หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการสอบบัญชี                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชี                                                                                              

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                       

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                       

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                       

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top