หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 143 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC231
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 63 (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                           

*การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          

*แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการ                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                    

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

*การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                        

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         

*การบริหารแผนงานโครงการ                                                                                         

*การติดตามและประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน                                                           

*ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                               

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*การบริหารราชการและงบประมาณ                                                                                   

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                        

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548                                                          

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                 

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Close หน้าต่างนี้
Go Top