หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนิติกร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 762 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC237
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนิติกร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 63
ISBN :   ---
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                                 

*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                      

*แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                

*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2759 )      

*นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                     

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2561                                                         

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                     

*แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                  

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญาพร้อมแนวข้อสอบ                                    

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพร้อมแนวข้อสอบ                  

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พร้อมแนวข้อสอบ                         

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพร้อมแนวข้อสอบ                   

*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการเกษตร

Close หน้าต่างนี้
Go Top