หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย กรมป่าไม้ (TBC)

ผู้เข้าชม 326 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC243
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย กรมป่าไม้ (TBC)
ISBN :   ---
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                           

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                     

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                              

*นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ                                                                                               

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*การจัดทำงบประมาณภาครัฐ                                                                                         

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                               

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป่าไม้

Close หน้าต่างนี้
Go Top