หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 129 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC257
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปี 63 (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                           

*การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          

*แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการ                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                    

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560        

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            

*แนวข้อสอบ งานธุรการ   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Close หน้าต่างนี้
Go Top