หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 164 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC259
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ปี 63 (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                           

*การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          

*แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการ                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                    

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                     

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร                                                                       

*เส้นทางการพัฒนาบุคลากร Training Roadmap                                                                     

*แผนรายปี Training Year Plan                                                                                                

*แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)                                                     

*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                     

*ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร                                                                                   

*การวิเคราะห์งาน                                                                                                     

*การวางแผนกำลังคน                                                                                                  

*การออกแบบหลักสูตรและการฝึกอบรม                                                                              

*การจัดทำโครงการฝึกอบรมการบริหารโครงการฝึกอบรม                                                                   

*การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร                                                                         

*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

(High Performance organization ; HPO)                                                                              

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Close หน้าต่างนี้
Go Top