หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800ข้อ ตำรวจชั้นประทวน ชาย/หญิง ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปี63 (NV)

ผู้เข้าชม 609 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV934
  • ราคาพิเศษ : 228 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 800ข้อ ตำรวจชั้นประทวน ชาย/หญิง ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปี63 (NV)
พิมพ์เมื่อ : สิงหาคม 2563
ISBN : -
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
               ****พร้อมส่งแบบรูปเล่ม เท่านั้น !! ไม่มีแบบไฟล์ E-BOOK****
 
คว่ทรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
         รวมข้อสอบ 800 ข้อ ตำรวจชั้นประทวน (ชาย / หญิง)
                                           สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2563 
ส่วนที่ 1 ความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤกษ) ตามคุณสมบัติ
              เฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจในสังกัด
              สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
              1.1 คำทักทาย การสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
              1.2 การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง
              1.3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตรวจคนเข้าเมือง
              1.4 การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวขนมธรรมเนียมประเพณีไทย
ส่วนที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
              2.1 ความสามารถทั่วไป
                    2.1.1 อนุกรม
                    2.1.2 โจทย์คณิตศาสตร์
                    2.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง
                    2.1.4 อุปมาอุปไมย
                    2.1.5 เงื่อนไขภาษา
                    2.1.6 เงื่อนไขสัญลักษณ์
              2.2 ภาษาไทย
                    ความเข้าใจภาษา
                          แบบที่ 1 ข้อความสั้นๆ
                          แบบที่ 2 บทความ
                     การใช้ภาษา
                          แบบที่ 1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
                          แบบที่ 2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
                          แบบที่ 3 การสะกดได้ถูกต้อง
                          แบบที่ 4 การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
ส่วนที่ 3 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
              3.1 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
              3.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
              3.3 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
              3.4 ภาษาอังกฤษ
                    3.4.1 การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)
                    3.4.2 คำศัพท์ (Vocabulary)
                    3.4.3 โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure)
                    3.4.4 หลักไวยากรณ์ (Grammar)
                    3.4.5 การนทนา (Conversation)
               3.5 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 
                     และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของตำรวจ
               3.6 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
                    3.6.1 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)
                    3.6.2 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel)
                    3.6.3 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พ้อยท์ (Microsoft Powerpoint)
                    3.6.4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    3.6.5 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
         
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Close หน้าต่างนี้
Go Top