หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (TBC)

ผู้เข้าชม 317 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC286
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (TBC)
ISBN :  978-616-46309-2-5
พิมพ์ปี :  ปี 2562
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่มสันกาว
 

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานและ กระทรวงศึกษาธิการ                                                                        

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.                                                                                            

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.                                                                                            

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                                           

*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      

*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                           

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                  

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                      

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                           

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                  

*การกำหนดยุทธศาสตร์                                                                                               

*การกำหนดตัวชี้วัด                                                                                                     

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                       

*การตั้งงบประมาณประจำปี                                                                                           

*การจัดทำแผนงานโครงการ

*การติดตามและประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน                                                            

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) / ข้าราชการ สพฐ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top