หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี  กรมการจัดหางาน  ปี63 (TBC)

ผู้เข้าชม 186 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC299
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี  กรมการจัดหางาน  ปี63 (TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี : สิงหาคม 2563
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท รูปเล่มปกใส เย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน      

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                         

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                    

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  พ.ศ. 2560                                                                                

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                    

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                            

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐพ.ศ. 2561                                          

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                  

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน

การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว                               

*การจัดทำแผนการและติดตามประเมินผล                                                                          

*การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                        

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               

*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                          

*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                          

*แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                           

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน                                                                   

*แนวข้อสอบสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการจัดหางาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top