หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบครูผู้ช่วย กศน.ความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 354 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC305
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบครูผู้ช่วย กศน.ความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 63 (TBC)
ISBN :  978-616-46349-4-7
พิมพ์ปี : สิงหาคม 2563
จำนวนหน้า : 290 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 

สารบัญ

**การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

*คณิตศาสตร์ทั่วไปด้านตัวเลขและด้านเหตุผล

*การอ่านวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

**การคิดวิเคราะห์เชิงภาษาและเชิงนามธรรม

*การอ่านจับใจความสำคัญ

*การสรุปความ การตีวความ และการขยายความ

*การเรียงความ

*การสะกดคำ

*การอ่านคำ

*การแต่งประโยค

*ความสามารถด้านเหตุผลการสรุปความทางตรรกศาสตร์

*การอุปมา-อุปไมย

*ทักษะภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

*ทักษะภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

*ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8

*แนวข้อสอบหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

*แนวข้อสอบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*แนวข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539

*แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด เตรียมสอบข้าราชครู ครูผู้ช่วย ทุกสังกัด ภาค. ก+ข (ครู กทม. สพฐ. ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top