หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมการจัดหางาน ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 332 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC306
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมการจัดหางาน ปี 63 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี : สิงหาคม 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :    แบบชีท รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน      

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                          

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                    

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  พ.ศ. 2560                                                                                

*พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                      

*ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวว่าด้วยการรับเงิน

การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายในของกองทุนเพื่อการ

บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                                                                 

*ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560               

*ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขในการคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออก

ไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561                                                                                                

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบ  พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        

*แนวข้อสอบกฎหมาย อาญา                                                                                                

*แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                   

*แนวข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                          

*แนวข้อสอบ กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                    

*แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                   

*แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                           

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน                                                            

*แนวข้อสอบสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการจัดหางาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top