หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 811 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC312
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63 (TBC)
ISBN :   978-616-46352-8-9
พิมพ์ปี : สิงหาคม 2563
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็ก

สารบัญ

*พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562             

*พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                  

*พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                               

*พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556                                                                                                    

*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                         

*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                     

*งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย                               

*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม               

*การวางแผนการศึกษา                                                                                                

*การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา                                                                                                

*มาตรฐานสถานศึกษา                                                                                                 

*แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน                                                                   

*มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน                                                                  

*หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้                                       

*รวมแนวข้อสอบ                                                                                                    

*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                              

*แนวข้อสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top