หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ กรมการปกครอง ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 296 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE2374
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ กรมการปกครอง
ปี 63 (TBC)
ISBN :  978-616-46350-8-1
พิมพ์ปี : กันยายน 2563
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ : E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)

จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

แนะนำ หากมีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail สามารถเปิดดูข้อมูล e-book ง่ายกว่า HOTMAIL !!

 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป ส่งทุกวันจันทร์ - เสาร์ )
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย                                                               

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                       

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                 

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ นโยบายรัฐบาล                                       

*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ         

*ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                               

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                  

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                       

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*การบริหารจัดการ                                                                                                    

*ความรู้ด้านการจัดทำแผน                                                                                            

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล

พ.ศ. 2562                                                                                                               

*แนวข้อสอบการจัดทำแผนงานโครงการ                                                                          

*แนวข้อสอบการบริหารจัดการ                                                                                  

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top