หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน ปี63 (TBC)

ผู้เข้าชม 99 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC315
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน ปี63 (TBC)
ISBN :  978-616-46350-7-4
พิมพ์ปี : กันยายน 2563
จำนวนหน้า : 297 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน          

*แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563-2564                                                     

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา  พ.ศ. 2540                                                      

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                         

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                        

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

*การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                       

*การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่

 “โคก หนอง นา โดเดล”                                                                                                          

*การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน                                                                                         

*การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                                 

*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                                                              

*ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน                                                                               

*ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน                   

*แนวข้อสอบ การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                     

*แนวข้อสอบ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้โครงการประชารัฐ                   

*บทบาทของ อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อสพ.)                                                                       

*แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 1.                                                                                     

*แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 2.                                                                                      

*แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 3.                                                                                     

*นวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 4.                                                                                     

*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และเหตุการณ์ปัจจุบัน

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top