หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 379 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC332
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นิติกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ปี 63 (TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี : กันยายน 2563
จำนวนหน้า : 269 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับองค์การสุรา                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                       

*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                                       

 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                            

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                               

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                           

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                         

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                       

*แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา                                                                                    

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพสามิต

Close หน้าต่างนี้
Go Top