หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล สนง.คณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 351 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC336
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล สนง.คณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 63 (TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี : กันยายน 2563
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           

*พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505                                                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2534                 

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                                

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป                                                                                   

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์        

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top