หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการจัดหาที่ดิน ปฏิบัติการ กรมชลประทาน (TBC)

ผู้เข้าชม 28 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC354
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการจัดหาที่ดิน ปฏิบัติการ กรมชลประทาน (TBC)

ISBN 978-616-46307-8-9

พิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2562

จำนวน: 260 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม                                          

*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                        

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                              

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ  1 – 4)                                    

*พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518                                                                           

*กฎกระทรวง(พ.ศ. 2519)ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518                       

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530                                                

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530                       

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                           

*พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485                                                               

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2585                                      

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                    

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                    

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมชลประทาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top