หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63(TBC)

ผู้เข้าชม 44 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC356
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63(TBC)
ISBN :   --
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีทรูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส 
 

สารบัญ

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                                 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   

*พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                                  

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547                             

*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                     

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560               

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538                                             

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555                                                                                    

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548                

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561                                                                     

*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                             

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                    

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                              

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                      

*ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

*หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน                                                      

*กระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน                                       

*การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                  

*การวางแผน  โครงการ และการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ                           

*การติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน        

*แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.              

*แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top