หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.+กฏหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63(TBC)

ผู้เข้าชม 106 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC359
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.+กฏหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63(TBC)
ISBN :   978-616-46351-3-5
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ 

**ส่วนที่ 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการสรุปความ

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง                                        

*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                

*โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์

*แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผล                                                                                 

*แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                   

**ส่วนที่ 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน                                                  

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8.พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 7.พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

**ส่วนที่ 3. วิชาภาษาไทย 20 คะแนน

*แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ

*แนวข้อสอบ การอ่านและทำความเข้าใจบทความ

*แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ

*แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ

*แนวข้อสอบ เรื่องการสะกดคำ

*แนวข้อสอบ เรื่องการอ่านคำ

*แนวข้อสอบ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

**ส่วนที่ 4. วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)

*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)

*แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)

*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )

*วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3. พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
*แนวข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
*ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top