หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63  (TBC)

ผู้เข้าชม 108 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC361
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปี 63  (TBC)
ISBN :   978-616-46352-0-3
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2563
จำนวนหน้า : 283 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ
*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นพ.ศ. 2541 126
*แนวข้อสอบระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2543
*ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 138
*หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
*แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
พ.ศ. 2561
*ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
*การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558
*ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
*การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. ลงวันที่
21 มีนาคม 2561
*การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top