หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช.  ปี 63(TBC)

ผู้เข้าชม 610 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC362
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช.  ปี 63(TBC)
ISBN :   978-616-46353-7-1
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2563
จำนวนหน้า : 283 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่มสันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช.                                                                               

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561          

*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน

พ.ศ. 2561                                                                                                               

*ข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561                                                                          

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                    

*ข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                           

*แผนแม่บท                                                                                                             

*แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                     

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                   

*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการเปิดเผยและการเผยแพร่เอกสาร

และข้อมูล พ.ศ. 2561                                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์                                                                                    

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการป้องกันการทุจริต                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย วัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนของคนไทยเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต              

*อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC)                                                  

*แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top