หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 39 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC367
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63 (TBC)
ISBN :   978-616-46352-5-8
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2563
จำนวนหน้า : 282 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                               

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                               

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                

*ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลาง

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                

*การพัฒนาระบบราชการ                                                                                             

*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           

*การบริหารผลการปฏิบัติงาน                                                                                          

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                           

*การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ                                                

*การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ                                                             

*การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลัง                                              

*ระบบบำเหน็จบำนาญ                                                                                                 

*การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                                   

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top