หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 536 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC367
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 (TBC)
ISBN :   978-616-46364-4-6
พิมพ์ปี :   มีนาคม 2564 
จำนวนหน้า : 282 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                     

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539                                                         

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                                       

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                    

*ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                              

*การพัฒนาระบบราชการ                                                                                            

*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                         

*การบริหารผลการปฏิบัติงาน                                                                                        

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                         

*การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ                                           

*การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ                                                         

*การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลัง                                            

*ระบบบำเหน็จบำนาญ                                                                                                

*การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                                 

*เจาะข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                        

*เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1                                                                                  

*เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top