หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 30 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC374
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ปี 63 (TBC)
ISBN :   978-616-46353-1-9
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2563
จำนวนหน้า : 287 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                                                                

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                              

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                            

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547                                                                 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551                                                                              

*การวางแผน การประสานงาน และการจัดการองค์การ                                                            

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ และการติดตามประเมินผล                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ                                                                                     

*การบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                                                 

*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   

*ความรู้ด้านงานการประชุม                                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                          

*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                         

*แนวข้อสอบงานเลขานุการผู้บริหาร                                                                                 

*แนวข้อสอบการวางแผนโครงการ                                                                                

*แนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหาร                                                                               

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                  

*แนวข้อสอบสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

Close หน้าต่างนี้
Go Top