หมวดสินค้าหลัก

เจาะข้อสอบฉบับ กฏหมายท้องถิ่น รวมข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ ปี63 (TBC)

ผู้เข้าชม 550 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC379
  • ราคาพิเศษ : 304 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจาะข้อสอบฉบับ กฏหมายท้องถิ่น รวมข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ ปี63 (TBC)
ISBN :   978-616-46354-5-6
พิมพ์ปี : พฤศจิกายน 2563
จำนวนหน้า : 415 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม  สันกาว

สารบัญ

*ข้อมูลทั่วไปที่ชอบนำมาออกสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

*เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัที่ 14 พ.ศ. 2562

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ชุดที่ 1

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ชุดที่ 2

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ชุดที่ 1

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ชุดที่ 2

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

*เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*เจาะข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top