หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 162 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC390
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 63 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี : พฤศจิกายน 2563
จำนวนหน้า : 277 หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                                                                   

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านการคิดคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านความเข้าใจภาษา

 และ ด้านการใช้ภาษาและความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ                                            

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                    

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                          

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                   

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                     

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                          

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560       .                                                         

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                           

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                    

*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                          

*แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงาน                                                           

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top