หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 362 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC392
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. ปี 63 (TBC)
ISBN :  978-616-463554-8
พิมพ์ปี : ธันวาคม 2563
จำนวนหน้า : 277 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ             

*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                          

*การวางแผน                                                                                                           

*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                         

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*การขับเคลื่อนและการพัฒนา                                                                                         

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)                                                 

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                          

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                  

*แผนการปฏิรูปประเทศ                                                                                                

*ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ความรู้

เกี่ยวกับสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป                                                                

*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้ทั่วไป                                  

*การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พร้อมแนวข้อสอบ                                   

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                      

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                         

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) / สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top