หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 188 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC413
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ ปี 63 (TBC)
ISBN :  978-616-46357-3-9
พิมพ์ปี :  มกราคม 2564
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                                                         

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                               

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                              

*กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553)ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479                 

*กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2558)ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479                

*พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482                                                                   

*ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 1.                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 2.                                  

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*นโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                

*เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับข้องกับกรมราชทัณฑ์                                                                             

*มาตรการควบคุมผู้ต้องขังกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรม และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง                                                     

*ความรู้ด้านการบริหารงานราชทัณฑ์                                                                                 

*การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังไทยตามแนวทางสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การ

สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                                             

*แนวข้อสอบ หลักการบริหารงานราชทัณฑ์                                                                   

*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                    

*รวมแนวข้อสอบ                                                                                                

*แนวข้อสอบ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                                             

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านกฏหมาย                                                                            

*แนวข้อสอบพิเศษเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ ถาม-ตอบ                                                         

*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                            

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                            

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมราชทัณฑ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top