หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน  ปี 63(TBC)

ผู้เข้าชม 234 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC414
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน  ปี 63(TBC)
ISBN :  978-616-46355-3-1
พิมพ์ปี :  ใกราคม 2564 
จำนวนหน้า : 280 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                            

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                            

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   

*ประกาศ คพร.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและ

แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                     

*แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                

*ประกาศ คพร. เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        

*ประกาศ คพร. เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                      

*ประกาศ คพร. เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554                

*หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ

(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓)                                 

*หลักการ ทฤษฎี การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                          

*ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559       

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาอาสาพัฒนาชุมชนพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552                                                                                                    

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555                                                                                                    

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539                                                              

*ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ.2555       

*ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ. 2544                

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551                

*ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พ.ศ. 2559                                                                                                               

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                                                 

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                  

*นโยบายของกระทรวงมหาดไทย                                                                                      

*แผนปฏิบัติราชการ                                                                                                    

*การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่

“โคก หนอง นา โดเดล”                                                                                                

*การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชน                                                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                                       

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                    

*การติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน                                                 

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  1.                                                                          

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  2.                                                                     

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  3.                                                                     

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  4.      

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top