หมวดสินค้าหลัก

เจาะข้อสอบ นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ (TBC)

ผู้เข้าชม 218 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC435
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจาะข้อสอบ นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ (TBC)
ISBN : 978-616-46337-5-9
พิมพ์ปี :   มกราคม 62
จำนวนหน้า : 270 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว 
 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข        

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                           

*แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข                                                                          

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                    

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                                       

*นโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข                                                                                            

*แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข                                                                                      

*เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs                                                     

*สถานการณ์ปัจจุบันของระบบสุขภาพ                                                                                         

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. (2561-2580)                                                              

*แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                              

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                                 

*การติดตามและประเมินผล                                                                                                     

*การบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                                                           

*การบริหารจัดการ                                                                                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                       

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                        

*พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                              

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน        

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กระทรวงการต่างประเทศ

Close หน้าต่างนี้
Go Top